GDPR

Adatkezelési tájékoztató

Dr. Mester Valéria fogszakorvos vagyok. 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 29/b című magánrendelőmben fogmegtartó, fogpótló és esztétikai kezeléseket végzek. A hozzám érkező betegek fogainak alapos átvizsgálása és meggyógyítása előtt betegeim személyes adatainak a felvételére és rögzítésére van szükség. A személyes adatok felvételét, az adatkezelést az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv.-ben foglalt kötelezettségeknek eleget téve végzem.

Adatkezelő megnevezése: D.M.V Bt., Dr. Mester Valéria fogszakorvos

Székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 29/b

Telefonszám:06-34-301-179

Web: www.dmvbt.hu

 

A felvett személyes adatok köre:

Jogszabályi felhatalmazás alapján:

 • személyazonosító adatok

 • taj szám

 • a fogászati kezelést befolyásoló, általános egészségi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok

Önkéntes hozzájárulás alapján:

 • telefonszám

 • e-mail cím

Betegeim személyes adatait papír alapú betegkarton rendszerben tartom nyilván. A betegkartonokat zárható szekrényben tárolom, amelyhez kizárólag én és a titoktartást vállaló asszisztensem fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása,

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,

 • a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, az érintett kifejezett hozzájárulását adta, különleges személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez.

 • a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, az adatkezelés egészségügyi ellátás, kezelés érdekében történik.

 • Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv

 • Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv.

Személyes adatatok továbbítása:

 • A beazonosíthatóság érdekében a lenyomatokat a beteg nevével ellátva továbbítom a titoktartást vállaló fogtechnikusnak.

 • A törvényi kötelezettségemnek eleget téve a számlamásolatokat- melyek tartalmazzák a beteg személyes adatait - a könyvelőnek továbbítom.

Személyes adatok tárolásának ideje:

A betegeim személyes adatait az ágazati törvényben előírt ideig tárolom.

Betegeimet az általam kezelt személyes adataival összhangban az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáférés, információ, tájékoztatás az alábbiakról: ki, miért, hogyan, meddig, milyen célból kezeli a személyes adatait. Tájékoztatás az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről.

 • Betegeim kérhetik a személyes adatainak módosítását, helyesbítését.

 • Betegeim kérhetik az adatkezelés korlátozását, ha az adatokat pontatlannak vélik, vagy ellenzik az esetleges adattörlést, vagy igényérvényesítés érdekében szükségesnek tartják.

 • Tájékoztatom Tisztelt Betegeimet, hogy adatkezelésem során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. Tekintettel arra, hogy személyes adatokat automatizált formában nem kezelek, így géppel olvasható formában kiadni nem tudom.

 • Adatok törléséhez való jog : A hozzájárulás alapján felvett adatok törlését az érintett bármikor kérheti, a hozzájárulását bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja. A személyes adatokat abban az esetben is törlöm, ha annak kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, vagy ha a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, vagy a bíróság elrendelte.

 • Személyes adat zárolása: Betegem személyes adatát akkor zárolom, ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy annak törlése az érintett jogos érdekét sértené.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a Tisztelt Betegem úgy érzi, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, úgy panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban NAIH).

 

NAIH elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax:+36(1)391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:http://naih.hu

A vélt jogsérelme alapján, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. Második könyvének III. része alapján bírósághoz is fordulhat.

Copyright © 2018 D.M.V. Bt.